Library
Torts
Malicious Prosecution
Κενά στις Διαδικασίες που Ακολουθούνται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Διαπίστωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Last Update: January, 2017

Σοβαρά κενά διαπιστώθηκαν στα πλαίσια ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας αναφορικά με τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση με την εγγραφή εταιρειών και αλλαγές στα στοιχεία των εγγεγραμμένων εταιρειών περιλαμβανομένων της αλλαγή διεύθυνσης γραφείου, αλλαγής αξιωματούχων και μεταβίβασης μετοχών.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία Ελέγχου σε σχετικό σημείωμα το οποίο απευθύνεται προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου προχώρησε με αριθμό εισηγήσεων που αποσκοπούν στην ουσιαστική ενδυνάμωση των διαδικασιών τήρησης σωστών και έγκυρων πληροφοριών για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Οι εν λόγω εισηγήσεις, ως αναφέρονται στο εν λόγω σημείωμα, έχουν ως εξής: 

  1. Να ελέγχεται η νομιμότητα και η ιδιότητα του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση π.χ. δικηγόρου, γίνεται εισήγηση να ελέγχεται κατά πόσο το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο έτσι ώστε να διέπεται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Περί Δικηγόρων Νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας.
  1. Να αναγράφεται στο ιδρυτικό έγγραφο και στο καταστατικό της εταιρείας ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας και η διεύθυνση της οικίας (όχι η εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας) του ατόμου που υπογράφει ως μάρτυρας όπως γίνεται και στην περίπτωση του διευθυντή.
  1. Στις περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων εταιρείας, να ορίζονται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υποβολή τέτοιων αιτημάτων έτσι ώστε να είναι εφικτή η ταύτιση της αλλαγής με φυσικό πρόσωπο (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο).
  1. Το Τμήμα να προχωρήσει με την έκδοση οδηγιών προς τον αιτητή για συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και αλλαγών που να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Να επιβεβαιώνεται ότι η εγγεγραμμένη διεύθυνση δεν είναι η ταχυδρομική θυρίδα.
(β) Να επιβεβαιώνεται από τρίτο μέρος (π.χ. αρμόδια τοπική αρχή) ότι το υποστατικό που δηλώνεται ως εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας είναι υπαρκτό και λειτουργεί ως επαγγελματική στέγη.
(γ) Να επιβεβαιώνεται ο τίτλος ιδιοκτησίας της εγγεγραμμένης διεύθυνσης από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού.
(δ) Για διευθυντές και γραμματέα, να δηλώνεται η διεύθυνση οικίας (η οποία δεν θα δημοσιεύεται) και όχι η εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας.
(ε) Για αλλοδαπούς αξιωματούχους εταιρειών (τρίτων χωρών) να επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σε ισχύ άδεια εργασίας στην Κύπρο.
(στ) Να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικών ψηφισμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με απόφαση αλλαγής στοιχείων εγγεγραμμένης εταιρείας.

Η συμμόρφωση των πιο πάνω, είναι προσωπική ευθύνη του ατόμου που συμπληρώνει την αίτηση και όχι ευθύνη του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

  1. Στις αιτήσεις που απαιτούνται για αλλαγή στοιχείων εταιρείας, έγινε εισήγηση όπως ενσωματωθούν πεδία  στα οποία να αναγράφεται ολογράφως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας του ατόμου που τις υπογράφει καθώς και η ιδιότητα του (γραμματέας ή διευθυντής).
  1. Τέλος, καθότι έχει παρατηρηθεί ότι η υφιστάμενη διαδικασία επιτρέπει οι αιτήσεις να φέρουν ημερομηνίες αλλαγής προγενέστερες των ημερομηνιών που υποβάλλονται στο Τμήμα έως και 2 χρόνια.

Σημείο αναφοράς για τη διενέργεια της έρευνας αποτέλεσε, σύμφωνα με την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, Άννα Χριστοφόρου, η συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής που διεξήχθη στις 19/01/2016 με θέμα συζήτησης: «Η πιθανή απώλεια εσόδων από δασμούς για την Κυπριακή Δημοκρατία από τη διαχείριση που έτυχε η υπόθεση κατάσχεσης τεράστιας ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων στην Αραδίππου τον Οκτώβριο του 2015, από το Τμήμα Τελωνείων και ο χειρισμός από το Τμήμα Τελωνείων».

Σύμφωνα με τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας, είχε γίνει αναφορά σε «εταιρείες-φαντάσματα» καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός ή η ταύτιση στοιχείων με υπαρκτά άτομα ή και εταιρείες.

Σύμφωνα μάλιστα με το περιεχόμενο του σημειώματος η Υπηρεσία Ελέγχου προτίθεται να προγραμματίσει έλεγχο παρακολούθησης εντός του 2017 για διαπίστωση του βαθμού υλοποίησης των εισηγήσεων της.

Πηγές:
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/349238/erevna-gia-etaireies–fantasmata?vid
http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=270393

 

Publish Date: 24 January, 2017
Marios Christodoulou Marios is an advocate – legal consultant, born in Limassol and educated in Cyprus and the UK. Between 2010 and 2013 Marios pursued a degree in law (LL.B) at the University of Surrey before graduating in July 2013. In December 2014 Marios obtained an L.LM in International Commercial...

Contact the Author

Advocates and Legal Consultants | Cyprus