Library
Torts
Malicious Prosecution
Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου και Σύλληψη Πλοίου
Last Update: September, 2016

Το θέμα της χορήγησης διατάγματος σύλληψης πλοίου, συνιστά θέμα το οποίο ανάγεται στη διακριτική εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του ως Ναυτοδικείο, η οποία ασκείται δικαστικά κατόπιν έναρξης της διαδικασίας με την καταχώρηση αγωγής κατά πράγματος (in rem), δηλαδή εναντίον του Πλοίου.

Η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Ναυτοδικείου ρυθμίζεται από τον Αγγλικό Admiralty Jurisdiction Act of 1956 (περί της Δικαιοδοσίας Ναυτοδικείου Νόμος του 1956). Ο εν λόγω Νόμος καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες καθίσταται δυνατή η επίκληση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Ναυτοδικείου, ορισμένες από τις οποίες είναι οι εξής:

 • οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με την κυριότητα ή ιδιοκτησία ενός πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου σ’ αυτό.
 • οποιοδήποτε ερώτημα εγείρεται μεταξύ συνιδιοκτητών πλοίου σχετικά με την κυριότητα, την ενασχόληση ή τα κέρδη ενός πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση εν σχέση με υποθήκη ή επιβάρυνση εναντίον πλοίου ή μεριδίου του.
 • οποιαδήποτε απαίτηση για ζημιά γενόμενη από πλοίο.
 • οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε σε πλοίο.
 • οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ζωής ή πρόκληση τραυματισμού που προκλήθηκε σε άτομο λόγω ορισμένης βλάβης του πλοίου κτλ.
 • οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που μεταφέρονταν επί πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση που εγείρεται σχετικά με συμφωνία για μεταφορά εμπορευμάτων επί πλοίου ή σχετικά με τη χρήση ή μίσθωση πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση για διάσωση (salvage) πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση για υπηρεσίες ρυμούλκησης (towage) ή πλοήγησης (pilotage) πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με αγαθά ή υλικά που προμηθεύτηκαν σε πλοίο για τη λειτουργία ή συντήρηση του.
 • οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την κατασκευή, επιδιόρθωση ή εξόπλιση πλοίου ή για τέλη ή χρεώσεις σχετικά με τον ελλιμενισμό πλοίου.
 • οποιαδήποτε απαίτηση από καπετάνιο ή πλήρωμα πλοίου για μισθούς

Εκτός από τις τρεις πρώτες περιπτώσεις που καταγράφονται πιο πάνω, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι δικαιοδοσία του Ναυτοδικείου δύναται να επικληθεί με καταχώρηση αγωγής κατά πράγματος (in rem) εναντίον πλοίου, εφόσον το πρόσωπο που θα μπορούσε να κριθεί υπεύθυνο για την εγερθείσα απαίτηση σε περίπτωση καταχώρησης αγωγής εναντίον του, ήταν κατά το χρόνο που προέκυψε το αγώγιμο δικαίωμα ο ιδιοκτήτης ή ναυλωτής ή είχε την κατοχή ή έλεγχο του πλοίου και κατά το χρόνο έγερσης της αγωγής ήταν ο δικαιούχος όλων των μεριδίων του πλοίου. Επίσης, αγωγή κατά πράγματος δύναται να εγερθεί και εναντίον οποιουδήποτε άλλου πλοίου το οποίο βρίσκεται στην ωφέλιμη ιδιοκτησία (beneficially owned) του εν λόγω προσώπου.

Το θέμα της χορήγησης διατάγματος σύλληψης πλοίου διέπεται από τις πρόνοιες των Κανονισμών 50 – 59 των περί Δικαιοδοσίας Ναυτοδικείου Κανονισμών. Ο αιτητής τη σύλληψη πλοίου, μαζί με την αίτηση σύλληψης, θα πρέπει να καταθέσει στο Δικαστήριο ένορκη δήλωση στον καθορισμένο τύπο που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιέχει τη φύση της αξίωσης και το στο γεγονός της μη ικανοποίησής της και παράλληλα να ζητείται η συνδρομή του Δικαστηρίου. Εντούτοις, οι πρόνοιες του Κανονισμού 54 παρέχουν στο Δικαστήριο τη διακριτική ευχέρεια να προβεί στην έκδοση διατάγματος σύλληψης παρά την απουσία των απαιτούμενων λεπτομερειών από την ένορκη δήλωση η οποία συνοδεύει την αίτηση και αυτό ως φυσιολογική απόρροια του γεγονότος ότι η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου ασκείται δικαστικά μετά από εκτίμηση του συνόλου των συνεπειών της παράλειψης στην άσκηση της εξουσίας του για τη σύλληψη πλοίου. Απλή συμμόρφωση με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών δεν απαλλάσσει βέβαια τον ενάγοντα που απευθύνεται στο Δικαστήριο με μονομερή αίτηση, να αποκαλύψει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της υπόθεσης που θα ασκούσαν επιρροή στη δικαστική κρίση.

Στην πρωτόδικη απόφασή του στην Αγωγή Ναυτοδικείου 28/2013, Ηρακλής Κυριάκου & Υιος (Ναυτοκατασκευές) Λτδ v. Του Πλοίου “St. Raphael I” κ.ά. (στην οποία το Δικηγορικό μας Γραφείο αντιπροσώπευσε τους Ενάγοντες), ο Δικαστής Πασχαλίδης επιδοκίμασε και αποδέχτηκε την επισήμανσή μας ότι η έκδοση εντάλματος σύλληψης ενός πλοίου δεν επαφίεται και δεν στηρίζεται στην ύπαρξη κινδύνου είτε αποξένωσης είτε πώλησης είτε ακόμα εγκατάλειψης της δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων είτε μείωσης της αξίας του εν λόγω πλοίου. Όπως ανέφερε στην απόφασή του, αντικείμενο εξέτασης σε τέτοιες αιτήσεις είναι κατά πόσο υπάρχει ζήτημα προς εκδίκαση κατά την ακρόαση της αγωγής. Επίσης, σημείωσε ότι το στάδιο αυτό, δεν επιδέχεται εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων αναφορικά με την ουσία του πραγματικού και νομικού καθεστώτος της υπόθεσης.

Στην πιο πάνω υπόθεση, ο Δικαστής Πασχαλίδης εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης εναντίον του πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη φύση και το ουσιώδες της απαίτησης, καθώς και το περιεχόμενο της αίτησης και της ένορκης δήλωσης που τη συνόδευε. Ο Δικαστής Πασχαλίδης εξέδωσε το διάταγμα, παρά το ότι και χωρίς να παραγνωρίζει (όπως υπογράμμισε) το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες του πλοίου ήταν Κυπριακή εταιρεία, το πλοίο ήταν εγγεγραμμένο στην Κυπριακή σημαία ως ακτοπλοϊκό και ναυλοχούσε σε Κυπριακό λιμάνι, ενώ οι δραστηριότητές του περιορίζονταν αποκλειστικά εντός Κυπριακών χωρικών υδάτων.

 

Relative Tags:
Publish Date: 09 August, 2014
Antonis Karitzis Antonis was born in Nicosia and resides in Limassol. He received his law degree from the University of Manchester in 2002. Antonis started his career with Chrysses Demetriades & Co. LLC In July 2002 where he worked ...

Contact the Author

Advocates and Legal Consultants | Cyprus