Library
Torts
Malicious Prosecution
Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2014 και Επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων με τιμές 01/01/2013.
  1. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014, Ν.108(Ι)/2014.

Η πρόταση νόμου που αφορούσε την τροποποίηση της Νομοθεσίας αναφορικά με τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της  ολομέλειας της Βουλής υπό την μορφή του κατεπείγοντος, εγκρίθηκε στις 10/07/2014 με 53 ψήφους υπέρ (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ) και 1 ψήφο εναντίον (κος Γ. Περδίκης). Στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Τροποποιητικός Νόμος». Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο, σε περίπτωση που η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας διευθετηθεί και πληρωθεί μέχρι και τη 31η Οκτωβρίου 2014, θα παραχωρείται έκπτωση ύψους 15% ενώ σύμφωνα με τον προηγούμενο Τροποποιητικό Νόμο (Ν.123(Ι)/2013) προβλεπόταν έκπτωση 10%. Επιπλέον, βάση του Τροποποιητικού Νόμου, όσοι ιδιοκτήτες έχουν αναπτύξει ακίνητη περιουσία και έχουν διαθέσει αυτή ή μέρος της με σύμβαση πώλησης και για την οποία είτε δεν εκδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας είτε εκδόθηκαν αλλά το ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε επ’ ονόματι του αγοραστή, έχουν δικαίωμα μέχρι τις 25 Αυγούστου 2014 να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ακίνητης Ιδιοκτησίας κατάσταση με την ακίνητη περιουσία την οποία έχουν πωλήσει αλλά δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί. Τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναγράφονται στην κατάσταση αυτή για το κάθε ακίνητο είναι οι ακόλουθες:

(α) τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας,

(β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου,

(γ) την ημερομηνία του πωλητήριου ή εκχωρητηρίου εγγράφου,

(δ) την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής,

(ε) την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικοδομής στον αγοραστή ή εκδοχέα,

(στ) το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρησθείσα οικοδομική μονάδα.

Σκοπός της υποβολής της με τα πιο πάνω στοιχεία και λεπτομέρειες κατάστασης θα είναι ουσιαστικά η φορολόγηση του αγοραστή ή δικαιούχου ή εκδοχέα, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί ή όχι τίτλος ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του, εφόσον φυσικά το ακίνητο βρίσκεται υπό την κατοχή και/ή εκμετάλλευση του τελευταίου αλλά δεν έχει μεταβιβαστεί στο όνομα του.

Μέχρι την έγκριση του Τροποποιητικού Νόμου οι ιδιοκτήτες, επί το πλείστον επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, αναγκάζονταν να επωμίζονται τα έξοδα φορολόγησης των αναφερόμενων πιο πάνω ακινήτων, καθιστώντας τες ευάλωτες σε θέματα ρευστότητας οδηγούμενες πολλές φορές  σε οικονομικές αδιέξοδους,  λαμβανομένου υπόψη πάντοτε και της οικονομικής ύφεσης η οποία μαστίζει το νησί μας την τελευταία τουλάχιστον 2ετία. Η φορολόγηση των ακινήτων για το έτος 2014 θα γίνει με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την 01/01/1980 η οποία αναγράφεται σε έκαστο τίτλο ιδιοκτησίας. Ενδέχεται όμως οι αξίες αυτές να έχουν αναθεωρηθεί εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ανέγερσης επιπρόσθετων υποστατικών μετά την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας.

Κλίμακα επιβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αξία Περιουσίας σε τιμές 1980 Φορολογικός Συντελεστής
Έως €12,500 0%
€12,500 έως €40,000 6%
€40,000 έως €120,000 8%
€120,000 έως €170,000 9%
€170,000 έως €300,000 11%
€300,000 έως €500,000 13%
€500,000 έως €800,000 15%
€800,000 έως €3,000,000 17%
€3,000,000 και άνω 19%
  1. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014, Ν. 110(Ι)/2014.

Το νομοσχέδιο που αφορούσε την επικαιροποίηση και επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων με τιμές 01/01/2013, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 32 ψήφους υπέρ και 17 ψήφους εναντίον (ΑΚΕΛ). Στο εξής θα αναφέρεται ως «η Τροποποιηθείσα Νομοθεσία». Με την έγκριση της Τροποποιηθείσας Νομοθεσίας ουσιαστικά τίθεται σε ισχύ η Γενική Εκτίμηση των ακινήτων σε τιμές 01/01/2013, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης. Σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η ακίνητη περιουσία θα φορολογηθεί με τιμές 01/01/2013 για το έτος 2015 ενώ για το έτος 2014 η αξία των ακινήτων θα φορολογηθεί με βάση τιμές 01/01/1980. Η εκτίμηση των ακινήτων σε τιμές 01/01/2013 καθίσταται τελική εκτός εάν το πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται υποβάλει προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ένσταση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος.

Τέλη για εξέταση ενστάσεων για εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αξία Γενικής Εκτίμησης Τέλος
€1 έως €100,000 €37,50
€100,001 έως €500,000 €100,00
€500,001 έως €1,000,000 €150,00
€1,000,001 και άνω €375,00

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα αξία του ακινήτου τους μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (www.moi.gov.cy/dls) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον παγκύπριο αριθμό 77777730 χωρίς χρέωση μέχρι και 5 ακίνητα για έκαστη τηλεφωνική κλίση.

Publish Date: 01 August, 2014
Andreas M. Damianou Andreas was born and bred in Limassol. He received his LL.B (Hons) from the University of Surrey in 2010 and his LL.M in International Commercial Law from the University of Bristol in 2011. Andreas started with PHC Tsangarides L.L.C. ...

Contact the Author

Advocates and Legal Consultants | Cyprus