Library
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Last Update: Οκτώβριος, 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας από τον Έφορο Φορολογίας, στο συνολικό ποσό των € 2,23 δις ανέρχεται η συνολική οφειλή προς το Τμήμα Φορολογίας και συγκεκριμένα € 1,77 δις αντιστοιχούν σε οφειλές άμεσης φορολογίας ( τόκο εισοδήματος, άμυνας, ακίνητης ιδιοκτησίας) ενώ ποσό ύψους € 455 εκατομμυρίων αντιστοιχεί σε οφειλές Φ.Π.Α. Περαιτέρω, ανησυχητικές είναι οι δυσκολίες που εντοπίζονται στη διαδικασία είσπραξης τους αφού η σωρεία πρακτικών και διαδικαστικών κωλυμάτων καθιστά τις ρεαλιστικές προοπτικές για εξόφλησή τους μηδαμινές, έως και ανύπαρκτες. Συγκεκριμένα, οφειλές πέραν των € 526,9 εκατομμυρίων προς τα ταμεία άμεσης φορολογίας, ποσό το οποίο αποτελεί το 23% επί του συνολικού ποσού των ανείσπρακτων φόρων και οφείλετε από μόλις 114 φορολογούμενους, δεν καταβάλλεται αφού αμφισβητείται μέσω προσφυγών και ενστάσεων που εκκρεμούν.  Συμπληρωματικά, οφειλές άμεσης φορολογίας ύψους €120 εκατομμυρίων έχουν παγιοποιηθεί αφού ο εντοπισμός των 15317 οφειλετών καθίσταται αδύνατος είτε γιατί βρίσκονται στο εξωτερικό και έχει αποτύχει η επιβολή μέτρων εντοπισμού τους είτε γιατί έχουν αποβιώσει πριν την εξόφληση των οφειλών τους. Τέλος, με την διαγραφή από το μητρώο του ΦΠΑ τόσο φυσικών προσώπων που έχουν κηρύξει πτώχευση όσο και νομικών προσώπων τα οποία έχουν εκκαθαριστεί χωρίς το κράτος να εισπράξει τους απαιτούμενους φόρους, € 50 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν ανείσπρακτα.

Ως εκ των ανωτέρων, το Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2019 του Υπουργείου Οικονομικών, στοχεύει στην εισαγωγή ενός νέου, βελτιωμένου και απλοποιημένου συστήματος φορολογίας τόσο ως προς τη διευκόλυνση των ίδιων των φορολογούμενων όσο και προς την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των τελών φορολογίας μέσα από το δυνατότερο χαμηλό κόστος. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο με τίτλο « Ο περί Φορολογικής Διαδικασίας Νόμος του 2016», το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των διαβουλεύσεων,  προνοεί τις ακόλουθες  μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην απλοποίηση και ομοιομορφία των φορολογικών διαδικασιών:

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΩΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

Έπειτα από τη σύσταση του Τμήματος Φορολογίας το 2014, κάτω από το οποίο ενοποιήθηκαν το πρώην Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η πρώην υπηρεσία Φ.Π.Α, στόχος του πιο πάνω νόμου είναι η τελειωτική ενοποίηση των συστημάτων φορολογίας και η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα αντιμετωπίζει τον φορολογούμενο ως μια οντότητα σε σχέση με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση στόχος είναι η εδραίωση μιας απλοποιημένης διαδικασίας φορολόγησης, με το χαμηλότερα δυνατό κόστος τόσο για τον φορολογούμενο όσο και για το κράτος, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και είσπραξης των φόρων προς το ανάλογο ταμείο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Η υιοθέτηση εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για την καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων και για την πληρωμή των ανάλογων τελών μέσω διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν τα κύρια μέσα με τα οποία η νέα νομοθεσία δύναται να υλοποιήσει τους ως άνω στόχους. Μέσω της τεχνολογίας τόσο ο χρόνος, το κόστος αλλά και η ταλαιπωρία θα  ελαχιστοποιείται ενώ θα επιτυγχάνεται  ένας έγκυρος και πρακτικός τρόπος εφαρμογής της φορολογικής διαδικασίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η έγκαιρη και ορθή εγγραφή των φορολογούμενων στο μητρώο φορολογίας καθίσταται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο όλο σύστημα. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος και η θέσπιση ενός νέου κεκτημένου μέσω της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών αποτελούν τα κύρια μέσα ελέγχου συμμόρφωσης, τα οποία θα εισάγει η νέα νομοθεσία, για τη μείωση και πάταξη της φοροδιαφυγής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Τέλος,  για να καταστεί λειτουργικό ένα φορολογικό σύστημα απαραίτητη είναι η άριστη συνεργασία του φορολογούμενου. Πέραν από τις νεοεισαχθείσες πρόνοιες του Νόμου, το Τμήμα Φορολογίας στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του και στη βελτίωση του μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών και της προσφοράς κάθε δυνατής βοήθειας στον φορολογούμενο.  

Παραμένει λοιπόν να τεθεί σε ισχύη και να εφαρμοστεί το εν λόγω νομοσχέδιο έτσι ώστε να διαπιστωθεί έμπρακτα η αποτελεσματικότητα των προνοιών του. Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σύντομα με λεπτομερές άρθρο επί των προνοιών της νέας νομοθεσίας.  

Relative Tags:
Publish Date: 05 Οκτώβριος, 2016
Daniela Iatridou Daniela was born in Limassol and she is a Legal Consultant. Daniela graduated from the University of Leicester, receiving her LLB (Hons) degree in July 2015. She had also completed the Legal Practice Course (LPC) while she was simultaneously awarded her MSc (Masters) in Law...

Contact the Author

Advocates and Legal Consultants | Cyprus