Αύξηση του Μηνιαίου Κατώτατου Μισθού

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 31 Αυγούστου 2022, εξέδωσε διάταγμα (το «Διάταγμα») βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου (ΚΕΦ 183) (ο «Νόμος»), για τον επαναπροσδιορισμό του κατώτατου μηνιαίου μισθού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το εδάφιο (5) του Διατάγματος, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που πρέπει να καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στην Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2023, ορίζεται στα ΕΥΡΩ 940 για εργοδοτούμενους πλήρους απασχόλησης. Νοείται δε ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που δύναται να καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους πλήρους απασχόλησης που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2023, είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η  Ιανουαρίου 2023 ορίζεται στα ΕΥΡΩ 885 (μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6)  μηνών συνεχούς απασχόλησης).  

Σημειώνεται ότι το ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε οικονομική δραστηριότητα δεν επηρεάζεται από το εν λόγω Διάταγμα και θα είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του Διατάγματος, με βάση την εκάστοτε νομοθεσία, σύμβαση, έθιμο ή/και πρακτική.

Σε περιπτώσεις εργαζομένων που τελούν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα προσαρμόζεται αναλόγως των ωρών  εργασίας τους σε σχέση με το πλήρες ωράριο που αναφέρεται πιο πάνω.

Όταν στο πλαίσιο της συμφωνημένης σύμβασης εργασίας ο εργοδότης παρέχει στον εργοδοτούμενο διατροφή ή/και διαμονή, τότε ο κατώτατος μηνιαίος μισθός δύναται να μειώνεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, ως ακολούθως: (i) μέχρι 15% όταν παρέχεται διατροφή, ή/και (ii) μέχρι 10% όταν παρέχεται διαμονή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στη βάση του εδαφίου (6) και (7) του Διατάγματος, ιδρύεται μια εννεαμελής (9) Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού καθώς θεσμοθετείται και σχετικός μηχανισμός αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα εφαρμόζεται ανά δυο έτη.

Υπογραμμίζεται ότι από τις διατάξεις του εν λόγω Διατάγματος, εξαιρούνται οι οικιακοί εργαζόμενοι, οι εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατώτατων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020. Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του Διατάγματος δεν εφαρμόζονται για οποιοδήποτε εργαζόμενο για τον οποίο ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με βάση τη νομοθεσία, σύμβαση, πρακτική ή έθιμο ούτε εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για το σκοπό απόκτησης διπλώματος ή άσκησης επαγγέλματος, βάσει νομοθεσίας, πρακτικής ή εθίμου.

Επιπρόσθετα, δεν επηρεάζονται από το συγκεκριμένο Διάταγμα, οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης ή/και εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου ή/και εργασίας σε γιορτές και αργίες ή άλλα ωφελήματα.