Κάθε πρόσωπο το οποίο αποβιώνει συνεπεία αδικοπραξίας νομιμοποιείται να αξιώσει αποζημιώσεις από το θύτη. Η επιδίκαση αποζημιώσεων προϋποθέτει φυσικά την ύπαρξη ευθύνης η οποία προέρχεται μέσα από μια ή περισσότερες αιτίες αναγνωρισμένες από το νόμο. Αναμφίβολα η συνηθέστερη αδικοπραξία είναι αυτής της αμέλειας η οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως η τέλεση πράξης την οποία υπό τις περιστάσεις δεν θα τελούσε λογικό συνετό πρόσωπο ή η παράλειψη τέλεσης πράξης την οποία υπό τις περιστάσεις τέτοιο πρόσωπο θα τελούσε (Άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ. 148).

Το παρόν ασχολείται συγκεκριμένα με θανατηφόρα ατυχήματα, είτε αυτά είναι εργατικά είτε τροχαία και αναλύει συνοπτικά τις γενικές αρχές της κυπριακής νομολογίας που διέπουν τα συγκεκριμένα ζητήματα ως επίσης και τις κυριότερες πρόνοιες της σχετικής επί του θέματος Νομοθεσίας.

Μείζων ζήτημα για ένα Δικαστήριο κατά την επιδίκαση αποζημιώσεων είναι κατ’ αρχάς να αποφανθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο θανατηφόρο ατύχημα προκλήθηκε συνεπεία αμέλειας και κατά δεύτερο οφείλει να καταμερίσει ή να αποδώσει ευθύνη σε θύτη και/ή θύμα ανάλογα, κατόπιν εξέτασης μαρτυρίας ενώπιον του. 

Δικαίωμα Έγερσης Αγωγής

Αξίωση για έγερση Αγωγής ενώπιον Δικαστηρίου αποκτούν, σύμφωνα με το Άρθρο 58 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου (Κεφ. 148), μεταξύ άλλων, τα κάτωθι πρόσωπα:

 • Διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντα (θύματος)
 • Σύζυγος του αποβιώσαντα (θύματος)
 • Γονέας/Γονείς του αποβιώσαντα (θύματος)
 • Αδέλφια του αποβιώσαντα (θύματος)
 • Εξαρτώμενοι του αποβιώσαντα (θύματος)

Αποζημιώσεις

 1. Αποζημιώσεις για οδύνη λόγω απώλειας οικείου

Η συγκεκριμένη αποζημίωση έχει αναγνωριστεί Νομοθετικά και σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Κεφ. 148 το ύψος της αποζημίωσης αυτής ανέρχεται σε συνολικά €17,086 και το οποίο επιδικάζεται προς όφελος συγκεκριμένου κύκλου προσώπων τον οποίο και πάλι καθορίζει το συγκεκριμένο άρθρο (προς όφελος συζύγου ή συζύγου και τέκνων, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτοί τότε προς όφελος γονέων κ.α.). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός δικαιούχου η αποζημίωση λόγω απώλειας οικείου καταμερίζεται εξίσου μεταξύ των δικαιούχων.

2. Αποζημιώσεις προς όφελος της περιουσίας

Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα έξοδα κηδείας, διαχείρισης, έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών και αστυνομικής έκθεσης, καθώς επίσης και το ποσό των αποζημιώσεων για τον πόνο και την ταλαιπωρία από την ημερομηνία της έγερσης του δικαιώματος μέχρι την ημερομηνία θανάτου (Υπόθεση Ειρήνη Ιορδάνους, σύζυγος Ευριπίδη Γρηγορίου κ.α ν. Γιάγκου Κυριάκου κ.α, (1996) 1 Β Α.Α.Δ 1364). 

3. Αποζημιώσεις προς όφελος εξαρτωμένων

Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις δύνανται να επιδικαστούν ένεκα της εξάρτησης προσώπων (οι οποίοι καταγράφονται στο Άρθρο 58 του Κεφ. 148) από τον αποβιώσαντα (θύμα) στη βάση των πιο κάτω αρχών που έχουν καθοριστεί νομολογιακά:

 • Για κάθε κονδύλι ξεχωριστά (The item by item approach) ή
 • Για το κερδαινόμενο εισόδημα μείον τα προσωπικά έξοδα του αποθανόντος (The earning minus living expenses approach) ή
 • Με την Κλασσική Ποσοστιαία Προσέγγιση (The conventional percentage approach or the Rule of thumb approach).

H πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται σε υποθέσεις όπου προσφέρεται ακριβής μαρτυρία για κάθε ένα κονδύλι της εξάρτησης ξεχωριστά (όπως π.χ. η πληρωμή του ενοικίου, επιδιορθώσεις του οικογενειακού σπιτιού, έξοδα φοίτησης των τέκνων, έξοδα συντήρησης αυτοκινήτου, ασφάλεια, εξοδα διακοπών, και άλλα), το άθροισμα των οποίων καθορίζει το συνολικό ποσό.

Η δεύτερη προσέγγιση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ακριβής μαρτυρία της εξάρτησης και η εικόνα δεν μπορεί να συμπληρωθεί με το συνολικό άθροισμα συγκεκριμένων κονδυλίων. Αφού το δικαστήριο καταλήξει στον καθορισμό του καθαρού εισοδήματος του αποθανόντος αφαιρεί από αυτό τα προσωπικά εξοδα του αποβιώσαντα και παραμένει το εκ πρώτης όψεως ποσό της εξάρτησης, στο οποίο μπορεί να προστεθούν άλλα ωφελήματα τα οποία εδικαιούτο ο αποθανών.

Η Τρίτη και συνηθέστερη Προσέγγιση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο καθορισμός του ποσού της εξάρτησης ή του ποσού των προσωπικών εξόδων του αποβιώσαντος είναι ελλιπής ή είναι αδύνατο να καθοριστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο υιοθετεί συγκεκριμένη μεθοδολογία στη βάση εκατοστιαίου ποσοστού καθώς επίσης και του καθορισμού του συντελεστή, ήτοι του αριθμού των ετών εξάρτησης.

*   Για παράδειγμα εφόσον το εξαρτώμενο πρόσωπο είναι μόνο ο/η σύζυγος τότε η εξάρτηση καθορίζεται στο 66,6% ενώ εάν είναι ο/η σύζυγος και τα τέκνα τότε η εξάρτηση καθορίζεται στο 75%. Ως εκ τούτου και εφόσον καθοριστεί η εξάρτηση, τότε το Δικαστήριο προβαίνει σε καθορισμό του αριθμού των ετών εξάρτησης των εξαρτώμενων από τον αποβιώσαντα. Τέλος προβαίνει σε μαθηματικό υπολογισμό ο οποίος αφορά ουσιαστικά το ετήσιο εισόδημα του αποβιώσαντα, μειωμένο στη βάση του ποσοστού εξάρτησης έκαστου εξαρτώμενου, και πολλαπλασιαστέου των αριθμών των ετών εξάρτησης.

*   Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο καθορισμός των ετών εξάρτησης έκαστου εξαρτώμενου βασίζεται σε αριθμό παραγόντων όπως π.χ. η ηλικία του εξαρτώμενου τέκνου κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο νεαρή είναι η ηλικία αυτού τόσο περισσότερα είναι και τα έτη εξάρτησης, κατά πόσο το εξαρτώμενο τέκνο θα μεταβεί για σπουδές ή όχι, εάν η σύζυγος κατά τον ουσιώδη χρόνο κέρδιζε ουσιαστικό (substantial) εισόδημα που σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μην επιδικαστεί οποιαδήποτε αποζημίωση εξάρτησης στη σύζυγο κτλ. 

4. Μη Χρηματικές Αποζημιώσεις  

Τέτοιου είδους αποζημιώσεις δύνανται να επιδικαστούν σε περίπτωση παραβίασης της θετικής υποχρέωσης του κράτους για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος της ζωής. Παραδείγματα υποθέσεων που αποδόθηκαν οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις αποτελούν οι αγωγές που εγέρθηκαν συνεπεία της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»  στις 11/07/2011. Στις Αγωγές με αριθμούς 542/2012 και 1600/2012 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας επιδικάστηκαν από τους Προέδρους κ. Παπαμιχαήλ και κ. Μαλαχτό το ποσό των €50,000 προς έκαστο εξαρτώμενο.

Όπως εξάλλου ανάφερε ο έντιμος Πρόεδρος κ. Παπαμιχαήλ:

«Οι μη χρηματικές αποζημιώσεις στις οποίες δικαιούνται οι συγγενείς του θύματος παραβίασης της θετικής υποχρέωσης από το κράτος του ανθρώπινου δικαιώματος της ζωής αποκαλούνται έτσι γιατί δεν μπορεί να αποτιμηθεί με την αξία του χρήματος η αγωνία, ο πόνος και η οδύνη που βιώνουν από τον θάνατο αγαπημένου τους προσώπου οι οικείοι του, ούτε και μπορούν να θεωρηθούν αποζημιώσεις με την έννοια της αποκατάστασης της ζημιάς του θύματος της αδικοπραξίας. Ο θάνατος δεν αποκαθίσταται. Το θύμα δεν επαναφέρεται στη ζωή με την επιδίκαση αποζημιώσεων. Οι μη χρηματικές αποζημιώσεις σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν σε κάποιο βαθμό την ηθική βλάβη που έχει προκληθεί στους συγγενείς του θύματος οι οποίοι υπέφεραν και θα εξακολουθούν να υποφέρουν για το υπόλοιπο της ζωής τους και να βιώνουν (τον πόνο και την οδύνη) από το θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου».

Πίνακας Θανατηφόρων Τροχαίων Ατυχημάτων

Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας με τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ανά έτος (2016 – 2019) αναλόγως της θέσης που βρισκόταν ο αποβιώσαντας κατά το χρόνο του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

Πίνακας θανατηφόρων Εργατικών Ατυχημάτων

Με βάση τη στατιστική ανάλυση των γνωστοποιηθέντων εργατικών ατυχημάτων για το έτος 2019 της Έκθεσης του Υπουργείου Εργασίας, τα θανατηφόρα εργατικά ευτυχήματα δείχνουν δυστυχώς αυξητική τάση. Σχετικός είναι και ο πιο κάτω πίνακας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του  περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, ακίνητη ιδιοκτησία  θεωρείται η γη αλλά και οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στη γη, όπως οικοδομές, κτήρια, δέντρα, φυτά, πηγές, φρέατα, και δικαιώματα σε ύδατα. Επίσης, προνόμια, ελευθερίες, δουλείες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που ανήκουν, σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή, που δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας και θαλάσσιος χώρος, ο οποίος κηρύσσεται ως μαρίνα και προορίζεται για τη δημιουργία ξηράς εμπίπτει στην ερμηνεία της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας υποχρεούται να καταβάλει τον ετήσιο φόρο μέχρι και  τις 30 Σεπτεμβρίου  κάθε έτους και επιβάλλεται σε ετήσια βάση επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που κατέχει ο ιδιοκτήτης κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο εν λόγω φόρος υπολογίζεται στην βάση της αξίας των ακινήτων ως οι τιμές που ίσχυαν κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι το τίμημα που θα απέφερε η πώληση του ακινήτου εάν είχε πωληθεί στην ελεύθερη αγορά την 1η Ιανουαρίου 1980 και κατά την εκτίμηση της ιδιοκτησίας δεν γίνεται καμία έκπτωση λόγω του ότι η εκτίμηση βασίστηκε στην προϋπόθεση ότι ολόκληρη η ακίνητη ιδιοκτησία θα παραχωρηθεί για πώληση την συγκεκριμένη χρονιά.

Ο ετήσιος φόρος επιβάλλεται ακόμη και σε ακίνητη ιδιοκτησία επί της οποίας έχουν ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ή στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι, αλλά δεν έχει διενεργηθεί η μεταβίβαση επʼ ονόματι του αγοραστή, ο ιδιοκτήτης δύναται να υποβάλλει στο Διευθυντή μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κατάσταση για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που έχει αναπτύξει και για την οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης κατά την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους. Η κατάσταση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στον Διευθυντή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου της οικοδομικής μονάδας, την ημερομηνία του πωλητήριου ή εκχωρητηρίου εγγράφου, την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής, την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας στον αγοραστή ή εκδοχέα, και το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα.

Εάν ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών έχει λόγους να πιστεύει ότι η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει υπολογιστεί από τον ιδιοκτήτη, τότε έχει την δυνατότητα, εντός δυο ετών από την ημερομηνία που ο φόρος κατέστη πληρωτέος , να αναθεωρήσει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας και το ποσό του φόρου, και να κοινοποιήσει την απόφασίν του δια σχετικής ειδοποιήσεως προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Δεν επιβάλλεται φόρος σε δημόσιους τόπους ταφής, εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμένη, οικήματα συνελεύσεως ή κτιρίων ή μέρη τα οποία είναι αφιερωμένα αποκλειστικά για την άσκηση δημοσίων θρησκευτικών ιεροτελεστιών και οικήματα που χρησιμοποιούνται ως δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, φόρος δεν επιβάλλεται σε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι κατεχόμενη,  σε ακίνητη περιουσία η οποία είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο όνομα οιουδήποτε σχολείου, · σε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στην Δημοκρατία, σε οικήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φιλανθρωπικών ιδρυμάτων  δημοσίου χαρακτήρα, σε γεωργική ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται  κατά κύριο λόγο για γεωργική ή κτηνοτροφική επιχείρηση τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και μισθωτής είναι εκτοπισμένο πρόσωπο και το χρησιμοποιεί για σκοπούς στέγασης του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε  εσκεμμένα ή με δόλο υποβάλει ανακριβή δήλωση αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχει, ή συνεργεί, βοηθά, συμβουλεύει, ή παροτρύνει κάποιον να παραδώσει ή να παράσχει ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία τότε είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος, σε περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δηλώσει ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει καθήκον το οποίο προβλέπει ο εν λόγω νόμος τότε είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δυο (2) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £500 ή και στις δύο αυτές ποινές.

The impact of the Coronavirus (Covid19) outbreak is unprecedented and it is considered to be one of the greatest economic downturns in recent history. The corporate sector worldwide was amongst the hardest hits of Covid19, which was brought to a standstill and many organizations were forced to shut down and even more are struggling to survive. The effects of Covid19 will not fade away that easily, so service and corporate providers are called to articulate and strategize effectively to keep their clientele base and at the same time achieve their goals.

Every company’s purpose of existence is to differentiate and gain advantage over competition, which will eventually result in achieving a greater amount of market share. Competitive advantage may be successful through strategic planning, the most crucial step of which is to identify and develop mission and vision statements which will in turn add to the identity of an organisation and distinguish it from other organisations by emphasising on its own unique characteristics (Ozdem, 2011). Through strategic planning, an organisation will formulate its mission and vision statements, set up its strategy so to realise and facilitate in practice those statements and if successful, this will lead to reaching its goals and objectives.  

            According to Whittington et al. (2020), a company’s purpose must go beyond just profits and in defining their purpose, companies use mission and vision statements, statements of corporate values and objectives. For mission and vision statements to be articulate, effective and realistic, they must be formed following discussions, meetings and research. Even though Kaplan and Norton (2008) argue that formulating those is a decision for the few (i.e. executives and CEO’s), it is the author’s opinion that when developing a mission and vision statement for an organisation, the interaction and involvement of everyone in the organisation is a vital one. Taiwo et al. (2016) argue that such a formulation must have wide participation. After all, if employees feel that they are part of such a decision making, they will eventually share in practice the mission and vision of the organisation, something which will inspire and motivate them towards higher level of productivity and performance.

Cochran et al. (2008) define mission as a statement of an organisation’s business or the reason that such a business exists in the first place. It is the rationale behind an organisation’s existence and such a statement must be coherent and consistent. Whittington et al. (2020) argued that a mission statement offers to employees and stakeholders a clear picture on what the organisation is there to do. A vision statement describes the future and desired long-term goals of the organisation. Joachim (2010) stated that a vision statement is a mechanism that drives the future of an organisation and demonstrates belief and expectations about contingencies related to the desired future. To put it simplistically, the mission of an organisation is its purpose of existence, and its vision is its ambition for future results.   

For an organisation to have such statements is of parallel importance. Having clarity and coherency on vision and mission statements with no ambiguities serves as the foundation of an organisation’s strategy which will assist it to implement and reach its goals and objectives and eventually grow. Such statements provide a significant channel for communicating essential values and norms not only to consumers but also to shareholders and employees (Leuthesser and Kohli, 1997). Also, mission and vision statements are important management tools that can impact employee behavior and attitude, expressing desirables attitudes work ethics, value and culture on which employees may operationalize in their choice of actions and inactions (Taiwo, 2016).

Thus, having a correct mission and vision statement ensures that employees will serve the organisation having a joint purpose and direction, maximising in this way productivity, efficiency and actualising the core reason of the organisation’s existence. They can even provide a meaning behind assigning and allocating tasks to employees, targeting right customers, as well as they express public image of the organisation to target groups (Germain and Cooper, 2001). There are though certain problems that may arise in formulating mission and vision statements such as they might not be clearly put into words, or they might simply be not realistically achievable, or be similar or even identical to other companies’ statements (Ingenhoff and Fuhrer, 2010). Thus, a company’s statements must differentiate from its competitors, address the correct stakeholders and manage to be well known as to its products or services’ uniqueness. Only then a company will have a leverage over its competitors.

Strategic planning is essentially about choice, that is what the organisation will do and will not do to achieve its goals and objectives (Morris, no date). One of the main and basic formulas in setting up a strategy and asses an organisation’s competitive position is to gather information and conduct an analysis on the organisation’s internal characteristics and the external market conditions. Organisations, often employ a SWOT analysis to evaluate different aspects of their business, related to their strengths (S) and weaknesses (W), as well as opportunities (O) and threats (T) of the corporate environment.

Strengths include available resources, such as human recourses, skills, expertise, know-how and machinery, while weaknesses include having a weak strategy, lack of motivation and financial difficulties. An analysis of the strengths will enable an organisation to reach its goals whereas an analysis on its weaknesses will assist the organisation to discover those elements that interfere with its success (Benzaghta et al. 2021). Such an analysis on internal characteristics will assist the organisation to understand which of its resources and capabilities are likely or not likely to be sources of competitive advantage (Gurel and Tat, 2017).

Opportunities include predictions for the need of a specific service or product in the market and potential measures so to facilitate those needs. Threats include situations which either exist or may arise in the future and will prevent an organisation to reach its goals. Opportunities and threats derive from the change of the environment, for example amendment in legislation which may affect the organisation’s conduct of business. An analysis of opportunities and threats will examine how competition is likely to evolve and what implications will such evolution have on the organisation (Gurel and Tat, 2017). This will also assist an organisation to identify potential opportunities in the market, set action plans and take series of measures so to take advantage of those opportunities whereas to tackle and avoid any threats that may damage its business.

A SWOT analysis is usually formed in a power point presentation which includes a four-quadrant box (2X2 matrix). Each box will include one of the initial letters of SWOT and will list all key points for every one of them. For an objective and comprehensive SWOT analysis review, all key leaders and decision makers of an organisation must be involved in meetings, workshops and discussions. It is very important that when an organisation conducts such an analysis review, all departments of the organisation are being represented. To ensure unbiased and independent results, larger organisations may appoint external firms which will conduct such analysis review and assist to weight the various proposals. Importantly, supporting documents must be presented so to convince on the need for every element to be added in the matrix. Those may include questionnaires, and statistical analysis.

The SWOT analysis is a vital tool for an organisation’s the management team, which enables it to identify and assess internal and external factors, focus on the strengths, tackle any weaknesses, exploit opportunities and avoid threats. Strengths and weaknesses of an organisation will depend on various internal factors that may be controlled within, such as managerial skills, marketing campaigns, research and development, whereas opportunities and threats arise from external factors that may not be controlled within, such as economic, political, health, environmental.

Despite the advantages that a SWOT analysis has to offer, there are certain disadvantages and limitations. Despite not requiring a computer system or software (Beeho and Prentice, 1997), such an analysis will nevertheless need a thorough research and dedication of time and workforce. Also, the traditional 2×2 matrix encourages users to be extremely brief and not thorough something which may result in shortcuts in thinking (Minsky and Aron, 2021). SWOT analyses are often covertly political (Allio, 2006), which will often result in ignoring significant issues. 

The direct negative impact of Covid19 in the corporate sector was a great one, however it seems that organisations are adopting numerous measures so to mitigate their losses and attract business. Revising one’s mission and vision statements and adopting a SWOT analysis is of parallel importance and contributes towards the organisation’s survival and competition.

The foundation of a passing off claim lies in the injury to the reputation and goodwill of the plaintiff’s business. Spalding v. A.W. Gamage Ltd., (1914 – 1915) All E.R. Rep. 147 is considered to be one of the landmark cases in the development of such a cause of action in which it was held that:

“… the proposition that nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else. It is also sometimes stated in the proposition that nobody has the right to pass off his goods as the goods of somebody else. I prefer the former statement, for whatever doubts may be suggested in the earlier authorities, it has long been settled that actual passing off of the defendant’s[*376] goods for the plaintiff s need not be proved as a condition precedent to relief in equity either by way of an injunction or an inquiry as to profits or damages; Edelsten v. Edelsten and Iron-Ox Remedy Go. Ltd. v. Co-operative Wholesale Society, Ltd. Nor need the representation be fraudulently made. It is enough that it has in fact been made, whether fraudulently or otherwise, and that damages may probably ensue….”

Section 35 of the Civil Wrongs Law, Cap. 148, introduced into our legal system the common law tort of passing off. The implications of this section were examined in Universal Advertising and Publishing Agency & Others v. Vouros, 19 CLR 87 which established that despite the narrow definition contained in s. 35 a trader must not only refrain from passing off his goods as those of another but also from making any such representation in respect of his business. The principle underlying the decision is that liability for passing off is extended to situations of not only goods but also services, as recognized at common law.

The elements which a Plaintiff in such an action must prove in order to succeed have been authoritatively stated in several ways, in cases involving different facts and those may be summarized as follows:

 1. The Plaintiff must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies or provides in the mind of the purchasing public, whether it consists of a brand name or trademark or trade description or features of labelling or packaging,
 2. He must demonstrate a misrepresentation by the Defendant to the public (whether intentional) leading to or likely to lead the public to believe that the goods or services offered by him are the goods and services of the Plaintiff.
 3. He must demonstrate the he suffers (or that he is likely to suffer) damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant’s misrepresentation that the source of the defendant’s goods or services is the same as the source of those offered by the Plaintiff.

Trademarks and Trade Names

i)          Legal Action for Passing Off

The most common cases are those in which the Defendant uses or imitates a trademark or tradename under which the Plaintiff’s goods or services have become known to the public. It is important to note that if the trademark or tradename are registered then any passing of claim may also involve infringement of the rights given by registration only.

However even if the trademark or tradename are not registered that doesn’t mean that the action will not be successful if it can be established that the reputation of the mark or name is such that the use the defendant has made of it is in fact deceptive. It is not necessary for the Plaintiff to show that he is himself known to the public by name but all that is necessary is to show that the trade, or the public, recognize the mark or name under examination as denoting the goods or services of a particular manufacture or service provider, so that substantial proportion of the public, buying that good or service, would be likely to expect to get his goods or services.  

The remedies in an action for passing off are principally damages or an account of profits (loss of sales etc) and an injunction prohibiting and restraining the Defendant and his affiliated companies or representatives from using the mark or name in question.

ii)         Recourse (Art. 146 of the Constitution)

Provided that a recourse to the Administrative Court is filled within 75 days from the date of publishing the registration or from the day that the Plaintiffs came to know about such registration, the legality of such a decision by the Registrar to register such a trade mark shall be examined by the Court.

The Court is confined to review such recourse and will only intervene if the name or marks are “too like” which suggests that the similarity must be striking or overbearing (Entechno Developments Ltd v. The Republic of Cyprus (1986) 3 CLR 2613). Article 19(2) of the Companies Law Cap 113 is also relevant.

Our Litigation Team in the recent case before the Supreme Court of Cyprus, exercising its admiralty jurisdiction, represented a reputable ship-owning company and successfully obtained a decision canceling an arrest warrant issued against its vessel. The Court addressed issues of ship arrest warrants and examined matters of jurisdiction of the Court to issue such an order.

In the case under examination, the opponent Applicant, a shareholder of the Defendant Company, through an ex parte application based on Article 30 of the Cypriot Merchant Shipping Act, requested from the Court a ship arrest warrant of the Company’s vessel, which constituted the only asset of our Clients’ Company. The Court granted the arrest warrant to the Applicant who claimed, inter alia, breach of her rights, exclusion from the management of the vessel, failure by the Company to provide dividends, as well as an immediate risk of transporting the vessel to Greece for the purpose of its registration and commercial exploitation there. Immediately after the issuance of the warrant our Team objected to the validity of the arrest on behalf of our Clients, citing as the main reasons that the claim in question was not supported by the correct legal basis and the Court lacked jurisdiction, since a claim in rem is a necessary precondition for the issue of a ship arrest warrant and in the present case the vessel was not a party to the proceedings. Furthermore, the Opposition, accompanied by an affidavit, claimed irregular proceedings as well as wrongful grant of the arrest warrant for procedural and substantive reasons.

In its decision, the Court considered it appropriate to examine the objections focusing on the scope of Article 30 (aforementioned) and the vessel not being a party in the proceedings. The Court carefully examined the case-law on the nature and application of Article 30 and concluded that its scope was limited, and that our counsels had rightly argued that it did not cover the issue of a ship arrest warrant. Furthermore, the Judge concluded that it is well established from the case-law (Nakufreight Ltd v. Baltic Levant Lines (2000) 1 AAΔ 1 and Nationwide Shipping Inc v. Του Πλοίου Athena (2012) 1 AAΔ 2343) that the arrest of a vessel is possible and a relevant warrant is issued exclusively in cases of claims in rem. This is also established in Rule 50 of the Cyprus Admiralty Jurisdiction Order.

Concluding, the relevant grounds of objection were successful, and the Supreme Court delivered its judgement and ruled in favor of our Clients by canceling the arrest warrant that was wrongfully issued.

Our Litigation Team was represented by our Partner and Head of the Litigation Department, Mr. Andreas M. Damianou.

Our Litigation Team in the recent case before the District Court of Limassol with No. 1225/2019 represented a group of companies and successfully obtained a Judgement by which an interim order that was granted on an ex parte basis was cancelled.

In the case under examination, a group of companies (defendant) objected to the interim order granted to the applicant, an ex-employee of the defendant. The applicant through his ex parte application requested the court to give him back full access and control to the social media accounts and email of the company that he used to work for. The court granted the interim injection to the applicant who claimed between others that these accounts contained sensitive information for his clients as well as other personal information that were crucial for his job and clientele. He further claimed that after he stopped working for the defendant he lost communication with his clients as a result of the defendant’s action to block his access to his work email and the company’s other social media accounts that he personally run.

The defendant challenged the validity of the interim order and the District Court of Limassol ruled in their favor as the applicant did not fulfilled the main conditions for granting the interim order. Accordingly, the key conditions of Article 32 are: there is a serious matter to be heard; there appears to be a probability of success; it will be difficult or impossible to do complete justice at a later stage without granting the injunction.

On 28/08/2020 the Court decided that the applicant showed neither the probability of success of his claim, that a constructive trust was created in his favor, nor that it would be difficult to do complete justice at a later stage. Regarding the third condition of Article 32 in particular, the court mentioned that since the applicant maintained in his written statement that he also used to save his contacts and clients’ information as back up in an external disc then his claim that he would have no communication whatsoever with his clients because he couldn’t access his work email, cannot be sustained. It is interesting to note that the court observed that the fact that the applicant was the only user of his personal work email does not mean that he also was the owner of that email address. Therefore, the Court ruled in favor of the defendant and cancelled the interim order.

Our Litigation Team was represented by our Partner and Head of the Litigation Department, Mr. Andreas M. Damianou.

The Greece Golden Visa Programme enables an entire non-EU family, including dependent children up to age 24 and the parents of both spouses, to obtain permanent residency status in Greece within just 3 months (in some areas it takes less time) with a real estate investment of just €250,000. It is the most competitive permanent residency scheme in Europe.

Golden Visa in Greece enables visa-free travel to all countries of the Schengen zone, for up to 90 days in each 6 months period. It also offers an insurance policy for the future ensuring you always have a second place to call home. Recent legislation changes now enable PR holders to apply for Greece (EU).

Download our Brochure and find useful information about the Golden Visa Scheme. 

 1. What is a Will?

 A will is a person’s written declaration of his/her intention regarding the way he/she wishes to dispose his/her movable and immovable property following he/she passes away. However, a person’s right to dispose his/her assets through a Will is not absolute and is subject to certain restrictions under Cyprus Law.

 1. Which laws govern and regulate Wills and Succession in Cyprus?

          Wills and Succession law in Cyprus is governed by both domestic and EU law. In relation to Cyprus law, the most significant enactments are:

a)        The Wills and Succession Law, Cap. 195,

b)        The Administration of Estates Law, Cap. 189,

c)        The Probates (Re-Sealing) Law, Cap. 192,

          Moreover, EU law is relevant and specifically Regulation (EU) 650/2012 which allows EU citizens to choose the law of the country of their nationality as the governing law of their will.

 1. What are the requirements for a Will to be valid?

a)    A Will must be made in writing,

b)    The testator must sign the Will at the bottom of the last page and put his/her initials on each and every page of the Will.

c)    The testator must sign in the presence of at least two witnesses who    will also sign the Will in the presence of each other and the testator.

 1. Can a Will be revoked?

A Will can be revoked by another Will that will explicitly state that it revokes the previous one. It can also be destroyed by a testator or a person authorised by the testator. A Will is considered to be revoked if the testator gets married or has a first-born child at a time following the execution of the Will.

 1. Are there any restrictions regarding the terms of a Will?

There are certain restrictions regarding the way assets can be disposed through a Will. More specifically, Cyprus has what we refer to as a “forced heirship regime”, meaning that certain relatives / heirs, such as a spouse or children, cannot be excluded from an inheritance and they have a right to a fixed minimum percentage of the estate.

 1. What is a Forced Heirship Regime?

According to Cypriot law this kind of regime aims essentially to protect the rights of close relatives of the testator. The part of the property that the testator can dispose of with a Will is referred to as “disposable portion”. The remaining property is referred to as “statutory portion”. The calculation of both the disposable and statutory portion depends on who the surviving relatives at the time of death are.

 1. How is the disposable portion calculated?

a)             Where a person passes away, leaving spouse and a child, or spouse and descendant of a child, or no spouse but a child or descendant of a child, the disposable portion must not exceed one-fourth of the net value of the estate.

b)             When a person passes away, leaving spouse or father or mother but no child or descendant of a child, the disposable portion shall not exceed one-half of the net value of the estate,

c)             When a person passes away, leaving neither a spouse, nor a child, nor a descendant of a child, nor a father, nor a mother, he/she is free to dispose as he/she wishes all of the estate.

 1. What happens if a Will disposes more than the disposable portion?

The Will will not be void if such a scenario, but the disposition will be reduced and limited to the disposable portion as per the above.

 1. What happens with the rest of the portion, the so-called statutory portion?

The remaining portion (Statutory Portion) will be disposed as per the statutory portion which means that the distribution will be made according to the rules of intestacy.

The portion of the spouse is calculated first and then the rest of the estate will be distributed to the relatives of the deceased depending on the degree of kindred. The share of the surviving spouse is as follows:

a) Where the deceased left a child or a descendant of a child, the spouse’s share is equal to the share of each child.

b) Where the deceased left no child or descendant of a child but has an ancestor or descendant of an ancestor within the third degree of kindred, the spouse is allowed 50% of the net estate.

c) Where the deceased has left a relative within the fourth degree of kindred, the spouse is entitled to 75% of the net estate.

d) Where the deceased left no relative within the four degrees of kindred the spouse is entitled to the entire net estate.

10. Is it compulsory to make a will?

It is not obligatory to have a will. If someone passes away without having left a will, his/her assets will be distributed in accordance to the rules of intestacy and succession.

 11. How is an estate distributed according to the rules of intestacy?

There are four classes of kindred who are entitled to inherit an intestate person:

a)        First class: Legitimate children of the deceased and descendants of any of the deceased’s children who died during his/her lifetime;

b)        Second class: Any parent or sibling of the deceased;

c)        Third class: The closest in degree of kindred living ancestors of the deceased. Such as a grandparent;

d)        Fourth class: The nearest relatives of the deceased alive at the time of his/her death up to the sixth degree of kindred (i.e. cousin and siblings of grandparents).

 12. What happens with immovable and movable property owned by foreign nationals? 

Under Article 22 (Choice of law) of the EU Succession Regulation (650/2010), foreign nationals can choose whether the law of their country of nationality applies to the succession of their estate. This applies to all EU states.

For example, Italian nationals with property in Cyprus can opt for Italian law for the administration of their estate in the event of their death and avoid the forced heirship regime altogether. The decision to apply Italian law should be mentioned clearly in the will, as failing to do so will make the Cypriot law of succession applicable by default. However, there are certain exemptions regarding whether a deceased has left movable or immovable property in Cyprus.

For immovable property, the succession is governed by the law of the country where the specific immovable property is situated and Cypriot law will apply regardless of the testator’s domicile country at the time of death (lex situs).

For movable property, if the deceased has mentioned clearly in his/her Will the decision to opt for the law of their domicile country, the law of that country will prevail over the distribution of movable property. If not, the Wills and Succession Law will apply.

 13. Are there any tax obligations?

There is no inheritance tax in Cyprus as the Estate Duty (Amending) Law 2000 has been abolished concerning any person who passed away after the 1st of January of 2000. It must be noted though that domiciles of other countries may be liable to pay inheritance tax in their countries.