Επέκταση Άδειας Μητρότητας

Την 27/02/2024 κατατέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο με το οποίο μερίδα Αντιπροσώπων αιτήθηκε την τροποποίηση του  ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 2021 με απώτερο σκοπό την επέκταση της άδειας μητρότητας σε περίπτωση απόκτησης πρώτου τέκνου.

Το εν λόγω νομοσχέδιο τέθηκε κατά προτεραιότητα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων την 29/02/2024 για συζήτηση ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό και να επωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερες νέες μητέρες.

Συγκεκριμένα, η Βουλή των Αντιπροσώπων την 29/02/2024 ψήφισε τα πιο κάτω νομοσχέδια τα οποία τροποποιούν την άδεια και το επίδομα μητρότητα ως εξής:

  1. Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 2021

Τροποποιείται το άρθρο 3 του Νόμου καθώς επεκτείνεται η περίοδος της άδειας μητρότητας από 18 εβδομάδες σε 22 εβδομάδες για τον πρώτο τοκετό ή σε περίπτωση απόκτησης πρώτου τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας για τον πρώτο τοκετό. Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης τέκνου παιδιού μέσω υιοθεσίας, η περίοδος της άδειας μητρότητας επεκτείνεται από 16 εβδομάδες σε 20 εβδομάδες.

Επιπρόσθετα τροποποιείται το άρθρο 5Α του Νόμου καθώς έχει προστεθεί η πρόνοια ότι σε περίπτωση που το βρέφος μετά τον τοκετό νοσηλεύεται για περίοδο άνω των 63 ημερών τότε παραχωρείται μια επιπρόσθετη εβδομάδα άδειας μητρότητας για κάθε επιπλέον 14 ημέρες νοσηλείας, χωρίς να υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των 8 εβδομάδων.

Δέον να διευκρινιστεί ότι η περίοδος άδειας μητρότητας σε περίπτωση δεύτερου τοκετού ή σε περίπτωση απόκτησης δεύτερου τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας παραμένει 22 εβδομάδες και σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτών τοκετών ή σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και μεταγενέστερων αυτών τέκνων μέσω παρένθετης μητέρας παραμένει 26 εβδομάδες. Επιπλέον, η περίοδος της άδειας μητρότητας σε περίπτωση απόκτηση δεύτερου τέκνου μέσω υιοθεσίας παραμένει 20 εβδομάδες και σε περίπτωση απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτών τέκνων παραμένει 24 εβδομάδες. 

  • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010

Τροποποιείται το άρθρο 29 του Νόμου καθώς επεκτείνεται η περίοδος παραχώρησης επιδόματός μητρότητας από 18 εβδομάδες σε 22 εβδομάδες για τον πρώτο τοκετό ή περίπτωση απόκτησης πρώτου τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας για τον πρώτο τοκετό.  Περαιτέρω, σε περίπτωση απόκτησης πρώτου παιδιού μέσω υιοθεσίας, επεκτείνεται η περίοδος παραχώρησης επιδόματος μητρότητας από 16 εβδομάδες σε 20 εβδομάδες.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τοκετών ή/και απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων με υιοθεσία  ή/και απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων μέσω παρένθετης μητέρας, οι περίοδοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι περίοδοι αυξάνονται κατά 4 επιπρόσθετες εβδομάδες για σκοπούς φροντίδας του τέκνου.

Τέλος, έχει προστεθεί η πρόνοια ότι σε περίπτωση που το τέκνο μετά τον τοκετό νοσηλεύεται για περίοδο άνω των 63 ημερών τότε παραχωρείται επίδομα μητρότητας μιας επιπρόσθετης εβδομάδας για κάθε επιπλέον 14 ημέρες νοσηλείας, χωρίς να υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των 8 εβδομάδων.

Δέον να διευκρινιστεί ότι η παραχώρηση επιδόματος μητρότητας σε περίπτωση δεύτερου τοκετού παραμένει 22 εβδομάδες και η παραχώρηση επιδόματος μητρότητας σε περίπτωση απόκτηση δεύτερου τέκνου μέσω υιοθεσίας παραμένει 20 εβδομάδες. 

Οι πιο πάνω τροποποιημένοι Νόμοι εφαρμόζονται από την 01/03/2024, αφού έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τυχαίνουν εφαρμογής και σε σχέση με μητέρες οι οποίες βρίσκονται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των πιο πάνω, ήτοι την 01/03/2024.