Φορολογία σε Ακίνητη Ιδιοκτησία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του  περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, ακίνητη ιδιοκτησία  θεωρείται η γη αλλά και οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στη γη, όπως οικοδομές, κτήρια, δέντρα, φυτά, πηγές, φρέατα, και δικαιώματα σε ύδατα. Επίσης, προνόμια, ελευθερίες, δουλείες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που ανήκουν, σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή, που δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας και θαλάσσιος χώρος, ο οποίος κηρύσσεται ως μαρίνα και προορίζεται για τη δημιουργία ξηράς εμπίπτει στην ερμηνεία της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας υποχρεούται να καταβάλει τον ετήσιο φόρο μέχρι και  τις 30 Σεπτεμβρίου  κάθε έτους και επιβάλλεται σε ετήσια βάση επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που κατέχει ο ιδιοκτήτης κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο εν λόγω φόρος υπολογίζεται στην βάση της αξίας των ακινήτων ως οι τιμές που ίσχυαν κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι το τίμημα που θα απέφερε η πώληση του ακινήτου εάν είχε πωληθεί στην ελεύθερη αγορά την 1η Ιανουαρίου 1980 και κατά την εκτίμηση της ιδιοκτησίας δεν γίνεται καμία έκπτωση λόγω του ότι η εκτίμηση βασίστηκε στην προϋπόθεση ότι ολόκληρη η ακίνητη ιδιοκτησία θα παραχωρηθεί για πώληση την συγκεκριμένη χρονιά.

Ο ετήσιος φόρος επιβάλλεται ακόμη και σε ακίνητη ιδιοκτησία επί της οποίας έχουν ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ή στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι, αλλά δεν έχει διενεργηθεί η μεταβίβαση επʼ ονόματι του αγοραστή, ο ιδιοκτήτης δύναται να υποβάλλει στο Διευθυντή μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κατάσταση για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που έχει αναπτύξει και για την οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης κατά την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους. Η κατάσταση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στον Διευθυντή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου της οικοδομικής μονάδας, την ημερομηνία του πωλητήριου ή εκχωρητηρίου εγγράφου, την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής, την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας στον αγοραστή ή εκδοχέα, και το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα.

Εάν ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών έχει λόγους να πιστεύει ότι η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει υπολογιστεί από τον ιδιοκτήτη, τότε έχει την δυνατότητα, εντός δυο ετών από την ημερομηνία που ο φόρος κατέστη πληρωτέος , να αναθεωρήσει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας και το ποσό του φόρου, και να κοινοποιήσει την απόφασίν του δια σχετικής ειδοποιήσεως προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Δεν επιβάλλεται φόρος σε δημόσιους τόπους ταφής, εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμένη, οικήματα συνελεύσεως ή κτιρίων ή μέρη τα οποία είναι αφιερωμένα αποκλειστικά για την άσκηση δημοσίων θρησκευτικών ιεροτελεστιών και οικήματα που χρησιμοποιούνται ως δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, φόρος δεν επιβάλλεται σε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι κατεχόμενη,  σε ακίνητη περιουσία η οποία είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο όνομα οιουδήποτε σχολείου, · σε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στην Δημοκρατία, σε οικήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φιλανθρωπικών ιδρυμάτων  δημοσίου χαρακτήρα, σε γεωργική ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται  κατά κύριο λόγο για γεωργική ή κτηνοτροφική επιχείρηση τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και μισθωτής είναι εκτοπισμένο πρόσωπο και το χρησιμοποιεί για σκοπούς στέγασης του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε  εσκεμμένα ή με δόλο υποβάλει ανακριβή δήλωση αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχει, ή συνεργεί, βοηθά, συμβουλεύει, ή παροτρύνει κάποιον να παραδώσει ή να παράσχει ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία τότε είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλος, σε περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δηλώσει ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει καθήκον το οποίο προβλέπει ο εν λόγω νόμος τότε είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δυο (2) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £500 ή και στις δύο αυτές ποινές.